dilluns, de juliol 27, 2015

Concursos de direcció. Quina és la situació a la Secundària? Post 6

Fins al moment he anat descrivint la situació general dels concursos de direcció, i també la de les escoles. En aquest post analitzo l'evolució dels concursos a la secundària (exclosos els instituts escola) durant els darrers 5 anys.

La situació a secundària és similar a la de primària, però amb un percentatge lleugerament per sota del de les escoles. A més, el nombre de centres convocats és molt menor. Mentre que a primària es convoquen anualment entre 350 i 450 centres (amb puntes superiors en anys determinats), a secundària aquest nombre es redueix molt, amb una forquilla d'entre 70 i 100 centres (amb una punta l'any 2012 de 146 centres).

Però tot i aquesta reducció de centres convocats, el percentatge de vacants que repeteixen convocatòria arriba gairebé al 40 %. I en aquest cas, si que es pot eliminar el factor "ruralitat" d'entre els motius d'aquest alt percentatge de vacants. Hi podeu trobar l'explicació en el post anterior on explico la situació de les escoles. Els instituts es concentren en zones urbanes o bé en caps de comarca de zones rurals.


ConvocatsRepeteixen% Repeteixen
2009700,00
2010741722,97
2011932627,96
20121464128,08
20131046259,62
2014844250,00
2015893438,20

La distribució per Serveis Territorials és molt similar a la de primària. Així, tres dels Serveis Territorials que ja tenien un percentatge més alt que la mitjana tornen a repetir aquestes dades. A més, el Vallès Occidental també té dades superiors a la mitjana. Per contra Lleida, que tot i que té un 100 % de centres que repeteixen convocatòria, només té 1 únic centre de secundària convocat (per aquest motiu s'ha optat per no modificar el color de la seva cel·la).

Menció a part es mereix la situació de la secundària a l'Ebre i al Baix Llobregat, territoris amb característiques molt diferents on hi ha un 0% de centres que repeteixen convocatòriaI

ConvocatsRepeteixen% repeteixen
Barcelona 8112,50
BCN comarques7342,86
Baix Llobregat600,00
Vallès Occidental19947,37
Catalunya Central16637,50
Maresme - V11218,18
Girona12758,33
Lleida11100,00
Tarragona8562,50
Ebre100,00

divendres, de juliol 24, 2015

Concursos de direcció. Aclariments metodològics. Post 5

Haureu notat que he iniciat una sèrie d'escrits explicant la situació dels concursos de direcció. I abans de continuar, perquè la sèrie té continuïtat, cal aclarir un parell de qüestions.

1.- Els escrits fan referència únicament als concursos de direcció i als nomenaments extraordinaris, no al conjunt de centres, sinó només a aquells que tenen la direcció vacant.

2.- Les dades s'han extret de fonts públiques, tan públiques com el propi DOGC. Fins al moment, no hi ha cap dada que no s'hagi aconseguit mitjançant el tractament de dades del propi DOGC.

dijous, de juliol 23, 2015

Concursos de direcció. Què passa a primària? Post 4

Seguint l'anàlisi que vaig fent sobre els concursos de direcció, cal ara fixar-se en l'evolució per etapes. Quina és la situació a primària? Queden moltes vacants?

En primer lloc cal fixar-se en l'evolució de centres convocats. En tots els anys analitzats, el nombre de centres convocats es mantenen entre 350 i 450, amb l'excepció del 2012 que es situar en gairebé 600 centres. Al mateix temps, i en les mateixes dades veiem ja que en les escoles, en la convocatòria del 2015, el 60 % dels centres convocats, ja havien estat convocats l'any anterior.
 
 
ConvocatsRepeteixen% Repeteixen
20093570,00
20102609837,69
201134411533,43
201258818932,14
201344932371,94
201439326166,41
201537522459,73

S'observa clarament que a partir de l'any 2013 hi ha un increment de les vacants que resulten els concursos de mèrits convocats. Tot i que és cert que sembla que hi ha un descens els anys 2014 i 2015, el percentatge de centres que repeteixen convocatòria continua estant al voltant d'un 60%.

Quina explicació pot justificar aquest 60 % de vacants? Habitualment es parla de la ruralitat dels centres, molt present en aquesta etapa. Cal recordar que a Catalunya, l'entorn rural disposa d'escoles, però en la secundària (a excepció de les poblacions que disposen d'instituts-escola), la població escolar es concentra, en zones rurals, en centres de referència gairebé comarcals. Potser una anàlisi acurada per Serveis Territorials ens pot ajudar a entendre si aquest factor rural condiciona la generació de vacants en els concursos de direcció.

En el següent gràfic es pot observar el nombre de centres que es convoquen per primer cop al Servei Territorial i el nombre de centres que ja és el segon cop que es publiquen.

 
ConvocatsRepeteixen% Repeteixen
Barcelona18633,33
Comarques231777,27
Baix Llobregat281346,43
Vallès Occidental392358,97
Catalunya Central553258,18
Maresme - Vallès371848,65
Girona664568,18
Lleida593762,71
Tarragona352777,14
Ebre15640,00
En la taula anterior es poden observar els territoris que se situen per sobre de la mitjana en vacants de direcció a primària. Sense extreure conclusions, destaca que el percentatge més baix de vacants es produeix a Barcelona Ciutat, i el més alt a Barcelona Comarques, tot i que en aquest ST té una forta presència urbana (Badalona, Santa Coloma, Sant Adrià i l'Hospitalet, però també té comarques més rurals com el Garraf i Alt Penedès. En la franja baixa també destaca l'Ebre, amb "només" un 40% de vacants a primària.

dimecres, de juliol 22, 2015

Concurs de direcció de centres. Vacants reiterades. Post 3

Al mes de març vaig iniciar una sèrie de posts explicant l'evolució dels concursos de direcció en els centres educatius. En el primer escrit explicava quants centres s'havien convocat, distribuïts per Serveis Territorials. En el segon, mostrava una petita evolució temporal de la distribució de places des de l'aprovació de la LEC.

Un dels aspectes, al meu entendre, més cridaners és la reiteració de convocatòria que es produeix en molts centres. O sigui, una direcció de centre que queda vacant. I la preocupació ve donada perquè, tal i com està legislat el nomenament extraordinari (quan hi ha vacant), el fet de tenir vacant la direcció posa el centre en una situació d'interinitat durant massa temps.

Com a exemple pràctic, un centre al que se li convoca la direcció i resulta vacant una única vegada, pot tenir aquest període transitori durant dos anys!! Imaginem doncs si aquesta reiteració es va produint més cops. Com s'ha de desenvolupar un projecte estable en aquesta situació? Com es poden desenvolupar acords de coresponsabilitat? Com es poden canviar PECs sense saber cap on es vol anar?

El nombre de centres que acaben tenint la direcció vacant ha experimentat  un creixement important durant els darrers anys. L'any 2009, any en que s'aprovava la LEC però sense tenir encara un desplegament normatiu, el percentatge de centres que van quedar vacants va ser del 27%, en canvi el 2014, aquest percentatge ha pujat fins al 54 %


ConvocatsVacants%
200942711526,93
201033414142,22
201143723052,63
201273438552,45
201355330354,79
201447725854,09

Més preocupant encara és la situació que representen aquests centres. Del total de centres convocats, els que repetien convocatòria el 2010 eren 1/3, en canvi al 2015 aquesta situació ha pujat també fins al 55 %, si bé és cert que el pic màxim va ser el concurs de l'any 2013 amb gairebé un 70% de centres que repetien convocatòria.


ConvocatsRepetits%
201033411534,43
201143714132,27
201273423031,34
201355338569,62
201447730363,52
201546425855,60

Però cal reconèixer que aquesta situació no es produeix en tots els Serveis Territorials del Departament. En propers posts analitzaré quines dades es presenten en cadascun d'ells.