dilluns, de maig 28, 2012

Mites i llegendes en el nomenament de directors de centres

Com sabeu els que em seguiu per twitter, en l'actualitat estic fent el curs de formació inicial de directors de centres públics que organitza l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. El curs ja està ben avançat i coincideix amb el temps amb el fet que s'hagin de nomenar les direccions dels centres públics que han quedat vacants en el concurs de mèrits que es va convocar el 26 de gener. Dintre d'aquestes situacions també hi ha els casos on s'acaba proposant el seu nomenament com a director/a a persones que sembla que no compleixen amb els requisits marcats per la normativa.

Ja el passat mes de març vaig publicar un apunt sobre qui podia ser nomenat director en un centre educatiu quan no hi havia candidats, però em permetreu que faci un comentari més ampli sobre diferents situacions que es van donant i que comentem entre els companys del curs.

Aquest apunt parla dels mites i les llegendes en la selecció de directors/es de centres públics.

Tenir el curs de formació inicial de directors de centres públics, és un requisit per a poder ser nomenat director/a? No, en cap cas. Els requisits per a ser nomenat director/a els marca l'article 14 del Decret 155/2010, i entre ells no hi consta haver cursat aquest curs. És fals que només pugui ser nomenat algú que hagi cursat aquest curs. El curs és només un mèrit, un mèrit preferent, però en cap cas és un requisit.

I quins són els requisits per a poder ser nomenat director/a?  Els requisits estan marcats en l'article 14 del Decret 155/2010 i són:

  • 5 anys d'antiguitat com a funcionari de carrera de la funció pública docent
  • 5 anys d'experiència com a funcionari de carrera en algun dels ensenyaments que ofereix el centre
  • estar prestant serveis en centre públic del Departament, amb una antiguitat d'un curs en el moment de publicar-se la convocatòria
  • tenir acreditada la competència lingüística
  • presentar un projecte de direcció


El decret 155/2010 de direccions de centres públics, s'ha d'aplicar sempre? Doncs si. En un estat de dret, la normativa està per a complir-se a no ser que s'hagi declarat il·legal. I aquest no és el cas del decret que regula les direccions de centres públics. Per tant, responent a la pregunta ... Si, s'ha d'aplicar sempre ja que no hi ha cap disposició adicional que en permeti la seva excepció ni tampoc cap sentència judicial contrària.

Si no hi ha candidats en un centre, es pot nomenar algú que no compleixi els requisits marcats en l'article 14 del Decret 155/2010? Les excepcions estan marcades en el punt 2 del mateix article, i només hi ha alguna excepció en els casos de centres de menys de 8 unitats, o ZERs i centres d'ensenyaments minoritaris. En la immensa majoria de casos, el compliment dels requisits marcats en l'article 14 del Decret és obligatori.

A mi m'han dit que en els centres on no s'hi presenta ningú, i hi ha un nomenament extraordinari, es pot nomenar algú que no compleixi els requisits? Doncs t'han enganyat. I a més, t'han enganyat sabent que això no és cert. Cal que consultis l'article 19.1 i veuràs que cap al final del punt diu explícitament que es nomenarà "professor o professora que compleixi els requisits que estableix l'article 14." Queda clar que ens estem referint a centres com escoles i instituts amb més de 8 unitats eh!

Val, ja ho entenc, però en centres de nova creació, si que es pot nomenar algú que no compleixi els requisits de l'article 14, oi? Doncs no és del tot cert. Tens la resposta a aquesta afirmació en l'article 20.1, al final hi diu "en un professor o professora que compleixi els requisits que estableix l'article 14". Tot i això cal dir que, normalment, quan un centre comença a funcionar ho fa parcialment i és provable que tingui menys de vuit unitats, llavors una part dels requisits no són necessaris (bàsicament els que fan referència a l'antiguitat com a funcionari de carrera). Però si és un centre amb més de vuit unitats, cal complir obligatòriament amb els requisits marcats per l'article 14, encara que sigui un centre de nova creació.

Però aquest article s'aplica a totes les direccions que hi ha actualment? Si, s'aplica a tothom, tot i que hi ha una adaptació a la realitat de les direccions que van ser nomenades abans de la públicació del Decret 155/2010. Hi ha la seva adaptació en la Disposició transitòria tercera.

És cert que els candidats que ja treballen en el centre tenen prioritat sobre candidats que vinguin de fora del centre? Si, és així. l'article 17.5 diu explícitament que "en el procés de selecció es consideren primer els candidats ja destinats al centre. Si no hi ha candidats del centre o quan cap d'aquests no hagi estat seleccionat, es consideraran les candidatures docents d'altres centres".

Per tant, si hi ha algú de dintre del centre que es presenta al concurs de mèrits, no podrà venir ningú de fora a dirigir el centre, no? Doncs no és del tot certa aquesta afirmació. Cal que el candidat de dintre el centre compleixi els requisits de l'article 14, i a més, cal que superi el procés selectiu. I és cert que superar la primera fase no és precisament una qüestió fàcil. Si no té els requisits de l'article 14 o no supera el procés selectiu, no té cap validesa aquesta preferència.

Si compleixes tots els requisits i et presentes al concurs de mèrits, i ets l'únic candidat, vol dir que et seleccionaran com a director? No necessàriament. Cal que superis el procés selectiu, i per a això has de superar les dues fases. En la primera d'elles, a més, es fa difícil aconseguir 20 punts (els mínims exigits) si no tens o molta experiència en càrrecs directius o de coordinació o bé, tens el curs de formació inicial de directors o una altra formació validada pel Departament d'Ensenyament.

M'estàs liant, si jo no supero el procés selectiu, puc ser nomenat director d'un centre? Si no superes el procés selectiu, i no hi ha més candidats, però tu tens els requisits, pots ser nomenat director/a si la direcció dels serveis territorials ho creu convenient; però també pot ser nomenat qualsevol altre funcionari que compleixi els requisits de l'article 14. I amb aquesta afirmació s'inclouen també els funcionaris que presten serveis en altres centres, eh! En aquest cas seràs nomenat director amb caràcter extraordinari i el teu mandat serà d'un any. Després es convocarà el concurs de mèrits per a la selecció de director/a en el que podràs tornar a presentar-te.

I si al cap d'un any torna a quedar vacant la direcció? Doncs es repeteix el procés que t'he explicat en el punt anterior.

Doncs a mi em nomena l'inspector directament i no passo per cap concurs de mèrits. T'equivoques, l'inspector no té entre les seves tasques el nomenament dels directors de centre. És més, l'article 18 del decret de direccions ho diu clarament "Un cop la persona seleccionada ha superat el programa de formació per a la incorporació a l'exercici de la direcció, la direcció dels serveis territorials del Departament d'Educació o l'òrgan competent del Consorci d'Educació de Barcelona la nomena director o directora del centre que correspongui per un període de quatre anys." Per tant, tingues clar que qui et nomena és el director/a dels serveis territorials. Però cal saber que segurament la direcció dels serveis territorials demanarà assessorament a la inspecció, i és bo que sigui així, perquè l'inspector és qui, almenys teòricament, coneix el centre de primera mà.

Pot ser que el director/a del meu centre no compleixi els requisits de l'article 14 del decret 155/2010? Doncs no hauria de passar, no, però fent l'adaptació de la frase eclesiàstica "los caminos de la administración son inescrutables". Tenir un director nomenat que no compleix els requisits deixa el centre en una posició molt feble a tots nivells; ja parlaré d'això en un altre post.

I perquè està nomenat un director/a si no compleix els requisits i no és un dels centres que tenen aquella excepció que havies dit abans? Això ho hauries de preguntar a la direcció dels serveis territorials, però la normativa és d'obligat compliment. A més, quin exemple donaria una administració que no compleix la seva pròpia normativa?

Pot passar que una directora actual hagi de deixar el càrrec en acabar el seu mandat si no compleix els requisits? Si, és així. Et poso un exemple per a que ho vegis clar. Una funcionària amb les oposicions aprovades l'any 2009, és nomenada funcionària de carrera el setembre de 2010. Se la nomena directora d'un centre de nova creació de menys de vuit unitats per 4 anys el mateix setembre de 2010, segons el que marca l'article 20 del Decret 155/2010. El centre creix ràpidament i el 2014 ja té més de vuit unitats. El 2014 es convocarà el concurs de mèrits per a la selecció de director, però ella no complirà amb els requisits marcats ja que aquell any portarà 4 anys com a funcionària de carrera (i no cinc com marca el decret 155/2010).  Per tant, no podrà participar en el concurs de mèrits, i si hi participa, no complirà amb els requisits marcats per l'article 14.

I si la directora del meu centre no es presenta al concurs de mèrits però la continuen nomenant com a directora extraordinària? Doncs si compleix els requisits marcats per a ser directora (article 14), no hi ha cap problema. És més, fins i tot seria desitjable que això passés si no hi ha cap altre candidat que vulgui ser director/a. Però si no compleix els requisits de l'article 14, no pot continuar en el càrrec. No hi ha cap article que permeti excepcions en el compliment dels requisits de l'article 14 encara que ja sigui directora.

Si, però si que hi van haver candidats que s'hi van presentar. Doncs cal veure perquè no van superar el procés selectiu. Poden passar moltes coses. Que no complís els requisits per ser nomenat (article 14), que no superés la primera fase del concurs (arribar a 20 punts és difícil), que no superés la segona fase (exposició i defensa del projecte de direcció).

De fet era una persona que venia de fora del centre i el claustre vam acordar que no volíem cap direcció de fora del centre. El claustre escull 3 membres (d'un total de 9) per a la comissió de selecció d'entre els professors del centre (article 16.1.c). Ara bé, entre les funcions del claustre no està la d'acordar, en cap cas, si es vol o no es vol una direcció que vingui de fora del centre. És més, els membres escollits han d'actuar d'acord amb l'article 17 i també segons els criteris marcats en l'Annex 1 i 2 del Decret 155/2010, que fa referència a la convocatòria del procediment de selecció de la direcció i al barem dels mèrits. I si no ho fan així s'estaran saltant el procediment administratiu, cosa que pot donar lloc a sancions.

Doncs els tres membres del claustre li van donar una nota tan baixa que no va superar la segona fase, així que ens vam sortir amb la nostra i no va superar el procés de selecció. Segurament si no va superar el procés de selecció va ser perquè els altres membres de la comissió també van puntuar-lo molt baix. Si realment el claustre va acordar que no volien cap direcció de fora del centre, i hi ha constància documental; i a més, els membres de la comissió de selecció actuen segons el que ha acordat el claustre i no segons el que marca la normativa, es pot estar cometent no només una infracció administrativa sinó alguna cosa bastant més greu. A més, cal tenir en compte que el mecanisme de presa de decisions de la comissió de selecció permet saber quina puntuació ha atorgat cada membre per a que es puguin fer vots particulars (Punt 5 de l'Annex 1 del Decret 155/2010).

A mi m'han dit que no es compleix sempre la normativa de nomenament dels directors/es. I segurament tenen raó, però això no vol dir que no s'hagi de complir sempre la normativa, sobretot perquè l'administració (també els funcionaris) té el deure de complir i fer complir la normativa vigent, i òbviament això inclou la seva pròpia normativa.

Saps què? En el centre on treballo, aquest any tocava renovar la direcció i l'inspector s'ho ha saltat tot a la torera i ha nomenat directament a la directora que va superar el concurs fa 4 anys. Quin tongo! Compte que t'equivoques!! No pots anar fent aquestes afirmacions tan alegrement. Anem a pams. És cert que cada 4 anys s'ha de renovar la direcció, però això no vol dir que necessàriament hi hagi d'haver un concurs de mèrits. Veuràs, el mandat de la direcció és de 4 anys, i al cap de quatre anys, la inspecció avalua l'exercici de la direcció segons els criteris que marca el Departament d'Ensenyament. Si l'avaluació és negativa, es convoca el concurs de mèrits corresponent, però si l'avaluació és positiva, el director actual pot decidir unilateralment si vol continuar exercint la direcció. Per a fer-ho, només cal que ho manifesti davant els serveis territorials corresponents i presenti l'actualització del seu projecte de direcció. Tot això està regulat en l'article 21 del Decret. A més, hauries de saber ja que l'inspector no nomena ningú, qui nomena és la direcció dels serveis territorials.

Llavors, si un director té l'avaluació positiva, i vol continuar exercint de director, el claustre no pot dir res? Doncs no, el claustre no pot dir res, en tot cas serà el consell escolar que podrà elevar a la direcció dels serveis territorials una proposta motivada per incompliment de les funcions inherents a la direcció del centre. Llavors, se li obre un expedient contradictori al director i es veu si realment no està complint les seves funcions. Només en el cas que així ho constati la direcció dels serveis territorials es pot revocar el nomenament. Ho pots comprovar tu mateix en l'article 21 del Decret.

Una última pregunta, i què passa si l'administració no compleix la seva normativa? Em deixes que t'ho respongui en un altre post més endavant? Gràcies.

Nota final: En aquest post no s'ha tingut en compte els "directors professionals" per tal de simplificar la cosa, però a partir de l'1 de setembre entraran en joc els 80 primers directors professionals que tindran prioritat sobre qualsevol altre aspirant.