dimecres, de gener 29, 2014

Concurs de direcció: I ara què?

Avui s'ha publicat la llista d'admesos i exclosos en el concurs de directors d'aquest any. Els que em llegiu ja sabeu que en el meu centre està vacant la direcció. Com que els nomenaments extraordinaris duren només un any, i les places de direcció s'ocupen de manera ordinària després d'un concurs de mèrits, i per un període de 4 anys, calia procedir a fer-lo.

Pel que tinc entès hi haurà dos projectes a valorar, així que caldrà constituir la comissió de selecció que haurà de valorar els mèrits i capacitats dels aspirants.

Abans de continuar, deixeu-me que agraeixi l'aparició de dos projectes i que no n'hi hagi només un, o cap!!! Sens dubte, l'administració, i un institut no deixa de ser part de l'administració pública, necessita avui en dia dosis de transparència, especialment després de l'actuació de certs elements que no recorden que els nostres llocs de treball estan finançats per la ciutadania. La societat ens reclama aquesta transparència. I el fet que hi hagi més d'un projecte per a exercir la direcció n'aporta una dosi important, així que ... benvinguda sigui!

Una altra cosa és ... quin dels dos projectes t'agrada més? Particularment no ho sé. No he vist cap dels dos projectes, com la immensa majoria del claustre. Així que no em puc pronunciar. Recordeu, i us ho aniré recordant durant tot el post, que no es tracta de veure quin candidat t'agrada més sinó de quin projecte és més adequat per al centre. Es tracta, en definitiva, d'una qüestió professional i no personal.

Molt bé, i ara què passarà?

Doncs el 31 de gener, com a màxim, el director territorial d'ensenyament comunicarà a la direcció del centre (novetat: ja s'ha comunicat) quines candidatures han estat admeses i es procedirà a la seva publicació al tauler d'anuncis del centre (novetat: ja s'ha publicat)per a que en tinguem coneixement formal el claustre i el consell escolar.

I després ja votarem qui serà el director/a?

Ho vaig dir en un altre post i ho repeteixo. El claustre de professors no escollim qui serà el director/a. Nosaltres només votarem quins seran els representants del claustre en la comissió de selecció però n'explicaré la composició més endavant.

Bé, tenim les candidatures presentades exposades al tauler d'anuncis, i ara què?

Es convocarà un claustre de professors (novetat: abans del 12 de febrer) per a donar a conèixer les candidatures i els projectes presentats i després es procedirà a la votació dels representants del claustre a la comissió de selecció. Aquest claustre (novetat: ja convocat), serà presidit per algú que no participi en el concurs. Podrà ser el cap d'estudis si no recau en ell motiu d'abstenció (article 28 de la llei 30/1992). En cas contrari, el director dels serveis territorials donarà ordres de com procedir. (novetat: ja s'ha procedit a aquest nomenament)

I a qui es pot escollir per a formar part de la comissió?

En principi tothom és elector i elegible excepte els que participen en el concurs, òbviament. Però a més la resolució també explicita que no poden ser membres de la comissió de selecció aquells que, en el moment de formalitzar l'estructura organitzativa en el projecte de direcció, hi constin proposats per a ocupar càrrecs directius.

Cal tenir en compte que també són causes d'abstenció i/o recusació aquells casos que consten en el mateix article citat anteriorment.

Els substituts i interins també poden formar-hi part?

Si, clar. Formen part del claustre i tenen tot el dret no només a votar, també a ser elegits.

A quants professors es pot votar per a formar part de la comissió?

Cada professor/a pot votar fins a dos professors (pot ser un si vol, o en blanc). Votar més de dos professors implica vot nul. Al final es fa recompte i els tres més votats són els representants a la comissió de selecció.

Em puc negar a ser membre de la comissió?

No. No pots. Però si que pots fer saber als companys que no t'interessa en absolut estar a la comissió i que no et votin. Però si t'escullen, no et pots negar.

Val, i el consell escolar què hi pinta aquí?

Doncs els membres del consell escolar que no formen part del claustre escolliran entre ells els seus representants a la comissió. Aquí el professorat i el representant de l'Ajuntament (que ja té un representant a la comissió de selecció) no hi tenen res a dir. Escullen entre ells els membres del sector pares, alumnes i PAS.

Per tant, hi pot haver un alumne a la comissió de selecció?

Si és membre del consell escolar i està escolaritzat a 3r curs d'ESO o superior, si, pot ser membre de la comissió de selecció.

Així al final, com queda la comissió de selecció?

- Tres representants nomenats per l'administració: Un inspector, un segon inspector o director de centre, un representant de l'ajuntament.
- Tres representants del claustre (ja he explicat com s'escullen).
- Tres representants del consell escolar que no siguin professors.

Val, i aquests 9 representants escullen qui serà director/a, no?

Doncs no, ells no escullen res. Ells només valoraran els mèrits que aporten els candidats i qui tingui més mèrits serà qui guanyi el concurs.

No entenc. La comissió no escull, però llavors com es valora el projecte?

El concurs té 2 fases. En la primera es valoren els mèrits ja perfeccionats fins al moment. En la segona, s'avalua el projecte i la capacitat de lideratge. És aquí on s'hauran de valorar els projectes dels candidats que hagin superat la primera fase.

Val, llavors en la segona fase si que poden posar la puntuació que vulguin?

Doncs tampoc, tal com indica la resolució, la valoració s'ha d'efectuar a partir d'unes qüestions a avaluar. (punt 8 de l'annex 1 de la convocatòria). Per tant, no poden posar la nota que vulguin. Tot i això, resulta evident que quan s'ha de valorar un projecte hi intervenen grans dosis de subjectivitat.

Molt bé, i com s'ho faran per avaluar?

Abans de començar l'actuació dels aspirants, el secretari de la comissió (un director o un segon inspector) llegirà un informe valoratiu de cada projecte de direcció, a partir del qual es realitzarà el debat en la comissió. Un cop finalitzat el debat, cada component de la comissió puntuarà cada projecte després d'haver explicat raonadament i pública la seva decisió.

Però, ... s'ha de fer cas del que digui el secretari del a comissió?

La funció de l'informe és ordenar el debat, i en tant que expert en direcció de centres (ja sigui inspector o director), guiar-ne les deliberacions. Això no vol dir que el seu informe sigui qui marqui la decisió final, però si que n'ordena el debat. A més, aquest informe haurà de constar en un annex de l'acta de la sessió.

Hi ha algun tipus de graella per saber si un projecte s'adequa al que es demana?

No hi ha cap graella oficial, però sé que hi ha algun model que circula. No vol dir que s'hagi d'utilitzar, però pot ser una bona eina per a "no experts". Aquí la teniu. Compte! El fet que existeixi aquesta graella no vol dir que s'hagi d'utilitzar eh!

Es podrà saber què ha votat cada membre de la comissió?

Ja he dit moltes vegades que no hi ha una votació, hi ha una qualificació dels projectes, però aquí no es vota res. Es qualifiquen projectes.

Ets un pesat!!! D'acord ...  i es podrà saber com ha qualificat cada membre de la comissió?

De manera directa no. A no ser que algú vulgui, a posteriori, consultar l'expedient del concurs i llavors si que es podrà saber com ha qualificat cadascú. I a més, el mecanisme de votació, així ho diu la convocatòria, haurà de permetre distingir com ha qualificat cada projecte cadascun dels membres de la comissió.

I al final, com queda la cosa?

Hi ha 2 fases, amb 2 apartats en cada fase. Qui suma més punts guanya el concurs.

Per tant, pot ser que un tingui un projecte que la comissió consideri millor però guanyi l'altre?

Si, és possible. La puntuació final és la suma de les puntuacions parcials (amb un mínim de puntuació en cadascuna de les fases). Si, tot i tenir una menor puntuació en el projecte, tens més puntuació en el total final, guanyes el concurs.

I ja està? Ja no passarà res més?

Bé, si que passaran més coses però no ens n'adonarem. També vindran inspectors de l'especialitat corresponent a avaluar la tasca docent i/o directiva dels dos candidats; però a part d'això, res important.

Em sembla que he explicat aproximadament què passarà ara en relació al concurs. Si tens alguna pregunta, pots fer-la en els comentaris al post.

Nota final: El que he explicat és el que interpreto de la resolució ENS/2510/2013 i del Decret 155/2010, però jo no sóc l'encarregat ni del desenvolupament del procés ni de la interpretació de la resolució i Decret.