dimecres, de març 12, 2014

RD que regula el curs de formació de la funció directiva. Nova invasió competencial?

Ja fa uns mesos que es va aprovar la LOMCE, i sembla que el govern central porta pressa en tirar endavant els diferents Reials Decrets que desenvolupen la nova norma.

Un dels punts que afecten a la direcció dels centres és el nou curs que hauran de fer els nous directors de centres educatius de tot el regne d'Espanya. Tot i que una disposició transitòria estableix que aquest curs no serà un requisit per a participar en els concursos de mèrits de selecció de directors fins a dintre de 5 anys, si que serà un mèrit important fins llavors.

Fa pocs dies s'ha publicat en la web del ministeri el projecte de reial decret que regularà aquest nou curs. Però cal analitzar en profunditat el contingut d'aquest projecte per a endevinar quines intencions porta el govern central.

En aquest post no analitzo el contingut del curs, sinó qui ha de regular-lo. En un de posterior ja faré l'anàlisi corresponent. Anem a pams.

El projecte de reial decret fa esment en els darrers paràgrafs previs a la part dispositiva a l'article 149.1.30 de la Constitució Espanyola on es diu que el govern central té les competències per a "Regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia."

Fins aquí cap problema, però cal observar que ni en la LOMCE, ni el el projecte de RD es diu que aquest curs que es planteja condueixi a cap títol acadèmic i/o professional. Es tracta només d'un curs de formació permanent. Per tant, o es crea un títol oficial de director/a o no es pot invocar l'article de la Constitució Espanyola.

D'altra banda, l'Estatut d'Autonomia vigent, en el seu article estableix que 131.2.F que la Generalitat té competència exclusiva en  "La formació permanent i el perfeccionament del personal docent i dels altres professionals de l'educació i l'aprovació de directius d'actuació en matèria de recursos humans."

Estem davant un nou conflicte competencial entre el govern central i el govern del país? Doncs no sé fins on arribarà aquesta qüestió però crec que hi haurà autonomies que hauran de fer alguna cosa perquè els seus estatuts d'autonomia també preveuen  aquestes competències exclusives.

Només a tall d'exemple, i en la mateixa situació que Catalunya trobem, entre altres:

- Andalusia. Article 52.1 del Estatuto de Autonomía.
- Extremadura. Article 10.4 del Estatuto de Autonomía.
- Castella i Lleó. Article 73.2 del Estatuto de Autonomía.

Cal preguntar-se si estem davant d'una simple iniciativa per regular un curs de formació o de l'ampliació de recentralització administrativa que porta a terme el govern de l'estat.. Potser l'article 2.3 del projecte de reial decret ens aporta alguna informació: "Tanto los cursos impartidos por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, como los impartidos por las Administraciones educativas de las Comunidades Autónomas, tendrán validez en todo el territorio nacional".

I arribats a aquest punt us deixo alguna pregunta a l'aire, però invertida de l'argumentari tradicional:

Quin sentit té que un docent que ha fet un curs de directors a Catalunya, amb una llei pròpia, una normativa específica, unes característiques històriques, una llengua vehicular, unes tradicions consolidades, ... quedi acreditat automàticament per a exercir la direcció a Galícia, Extremadura, Madrid o Múrcia????