dimarts, de maig 19, 2015

Qui aprova el Projecte Educatiu de Centre? Estat de la qüestió

Dintre del continu canvi normatiu que envolta el món educatiu cal anar fent revisions d'un determinat tema. Avui em centro en l'aprovació del projecte educatiu de centre. Anem a pams.

A Catalunya, la LEC (art. 148), i els decrets que la desenvolupaven (sobretot el d'autonomia i el de direcció), s'establia que el PEC (i també les NOFC, la Programació General Anual, ...) era aprovat pel consell escolar. El claustre era l'encarregat d'elaborar el PEC, que un cop discutit era proposat al consell escolar per a la seva aprovació.

Anant a les fonts, la LEC estableix que entre les funcions del claustre hi ha: "Intervenir en l’elaboració i la modificació del projecte educatiu" (art. 146.2)

Està clar que d'acord amb la nostra llei, el director fa una proposta inicial de PEC (o de la seva modificació), el claustre l'elabora i el consell escolar del centre l'aprova. I en tot moment l'administració vetlla perquè el projecte educatiu de centre s'adeqüi a la normativa vigent.

Però el Congrés dels Diputats va aprovar la LOMCE el 2013, en forma de modificació de la LOE, i va canviar les normes del joc. En l'article 132.I del text consolidat, s'especifica com a funcions del director del centre: "Aprobar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del título V de la presente Ley Orgánica." I com és d'esperar, en el capítol II del títol V, hi ha el Projecte Educatiu de Centre (art. 121 de la LOE).

Així doncs, tenim una llei autonòmica que indica una manera d'aprovar el PEC, i una llei orgànica que indica una altra. Atenent al principi de jerarquia normativa, cal aplicar la LOMCE. Però el Departament d'Ensenyament, de manera molt encertada, ja havia anunciat al seu moment la seva voluntat de continuar aprovant els Projectes Educatius d'acord amb  allò que s'establia en la legislació autonòmica i l'anterior normativa estatal. O si més no, de la manera més semblant possible.

I davant del conflicte calia trobar la manera de sortir al pas i permetre continuar actuant gairebé de la mateixa manera que s'havia fet fins al moment. Tot i això calia no modificar les competències del director/a del centre per a evitar el corresponent contenciós administratiu del govern central. Com ho va fer el Departament?

Va utilitzar la resolució que aprova els documents per a la gestió i organització de centres del passat mes de juliol per a introduir el nou procediment.

D'una banda, el director és qui aprova el PEC "Correspon al director del centre la competència d'aprovar la proposta de projecte educatiu" però el text continua  i diu "prèvia consulta preceptiva al consell escolar de centre -òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre-, el qual expressa el seu suport al projecte per una majoria de tres cinquenes parts dels seus membres."

O sigui que el Departament opta per no modificar els decrets corresponents (tot i que posteriorment els ha modificat per a introduir-hi altres aspectes), però assegura que continuarà sent el consell escolar del centre qui donarà suport al projecte educatiu.

El mateix text continua dient "L'aprovació del projecte educatiu per part del director es farà constar en acta si el projecte té el suport del consell escolar en els termes establerts. En el supòsit que la decisió del director no sigui concordant amb la del consell escolar, el director haurà de motivar la seva decisió davant d'aquest òrgan col·legit i es farà constar en acta".

Amb aquest afegit, el Departament s'assegura que el director ha de justificar l'aprovació unilateral del PEC, en contra del criteri del Consell Escolar. I òbviament, aquest fet actua de detonant de l'alarma que alguna cosa està passant en aquell centre, i permet a l'administració prendre mesures. Però al mateix temps, també permet a l'administració permetre l'aprovació unilateral d'un projecte educatiu si una determinada situació s'enquista en el centre educatiu.

1 comentari:

Anònim ha dit...

Molt ben exposat.
Podem veure una vegada mes l'enfrontament entre Lleis de diferent jerarquia que poden conviure fent modificacions com l 'exposada
Molt instructiu.
Gracies Jordi.