dimarts, d’abril 28, 2015

Avaluació de la tasca docent abans de ser nomenat director/a de centre docent?

El passat 10 de març es va convocar el concurs de mèrits per a la selecció de directors/es de diversos centres educatius. En aquests moments s'estan escollint ja els diferents membres de les comissions de selecció que hauran de jutjar els diferents projectes presentats.

El procés té dues fases, en la primera s'avaluen els mèrits perfeccionats fins al moment, i en la segona, el projecte de direcció i les capacitats de lideratge. 

En aquest post em centro en respondre la pregunta aquest mateix post. Es pot arribar a ser director/a d'un centre docent sense que s'hagi avaluat la tasca docent? O el que és pitjor, es pot ser director/a d'un centre tenint una avaluació negativa de la tasca docent? Anem a veure què en diu la normativa.

El concurs de mèrits parla de l'avaluació positiva tant de la tasca docent com de l'exercici de càrrecs de direcció i de coordinació. En el punt 7.2 de l'annex 1 de la convocatòria especifica quina puntuació s'atorga a cada apartat, sempre que s'obtingui una avaluació positiva.

En referència als càrrecs exercits, la convocatòria diu:
 • b) Per l’exercici del càrrec de director o directora (també coordinador o coordinadora d’aula de formació de persones adultes) amb valoració positiva: 2 punts per cada any, fins a un màxim de 16 punts. 
 • c) Per l’exercici d’òrgans unipersonals de govern, inclosos els addicionals, amb valoració positiva: 1,5 punts per cada any, fins a un màxim de 7,5 punts. 
 • d) Per l’exercici d’òrgans unipersonals de coordinació, amb valoració positiva: 0,5 punts per cada any, fins a un màxim de 3 punts.
I pel que fa a la tasca docent desenvolupada trobem els següents ítems:
 • h) Pels anys d’experiència docent que superen els cinc anys exigits com a requisit, si es valora de manera positiva l’exercici de la docència: 0,25 punts per cada any, fins a un màxim de 3 punts.
 • i) Per l’avaluació positiva de l’activitat docent en centres i serveis educatius, realitzada per la inspecció d’educació durant el procés selectiu, fins a un màxim de 10 punts.
 • l) Per tenir la destinació i exercir efectivament la docència en el curs escolar de la convocatòria en centres de dificultat especial o en centres de referència educativa amb avaluació positiva: 3 punts.
Haureu notat que en tots els casos he destacat en negreta "avaluació positiva". No tindria sentit que es puntués l'activitat docent només en funció de l'antiguitat. Cal que, a més, aquesta activitat docent sigui positiva. Cal fixar-se ara en qui ha de ser l'encarregat de l'avaluació per als aspirants a ser seleccionats.

En el següent punt de la convocatòria, en el 7.3, trobem qui ha de fer aquesta avaluació. Des de la llei orgànica 10/2002, de la "calidad de la educación", es la inspecció d'educació qui ha de fer aquesta avaluació.
 • Correspon als inspectors d’educació realitzar la valoració de l’exercici de càrrecs i de l’experiència docent del professorat candidat a la direcció dels centres docents que preveuen els apartats b), c), d) i h) d’aquest barem, prestats a partir de l’entrada en vigor de la Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre.
També és cert que la pròpia convocatòria estableix que els càrrecs desenvolupats amb anterioritat a l'entrada en vigor d'una determinada norma, s'entenen avaluats positivament (en tots els punts anteriors hi ha el moment a partir del qual s'entén com a avaluació postiva, per defecte).

En el mateix punt, i a continuació del darrer fragment transcrit s'especifica qui ha de fer aquesta avaluació dintre de la mateixa inspecció d'educació:
 • Així mateix, han de realitzar l’avaluació de les capacitats pedagògiques de l’aspirant, del domini de les tècniques de treball docent i de la seva participació en el funcionament del centre que componen l’activitat docent a puntuar a l’apartat i), assegurant la intervenció d’un inspector de perfil professional adient amb les especialitats docents de l’aspirant relacionades amb l’activitat docent duta a terme.
Com es pot veure, l'inspector que fa l'avaluació de la tasca docent no és necessàriament l'inspector de referència del centre, sinó aquell que té un perfil professional adient. És cert que el concepte "perfil professional adient" és un xic difús, però crec que una possible aproximació al concepte seria tenir en compte l'especialitat de l'inspector/a d'acord amb l'article 12 del Decret 266/2000 (Decret d'imminent modificació). 

O sigui, que l'inspector que avalua la tasca docent és algun inspector/a que té alguna especialitat "propera" a la de l'aspirant. Les especialitats de la inspecció que diu el Decret 266/2000 són:
 • Relacionades amb àrees de coneixement: ciències de la naturalesa, ciències socials, educació artística, educació física, llengua, llengües estrangeres, matemàtiques i tecnologia.
 • Relacionades amb etapes educatives de singularitat específica: educació infantil i formació professional específica.
 • Relatives a dos aspectes especialment significatius de la gestió educativa dels centres docents: atenció a la diversitat i orientació i organització de centres.
Queda clar que qui ha d'avaluar la tasca docent ha de ser algun inspector/a amb suficients coneixements de l'especialitat de l'aspirant. I això implica necessàriament que, si hi ha més d'un candidat d'especialitats diferents, seran diferents inspectors/es els que faran aquesta avaluació. Vaja, que no té cap mena de sentit que un inspector amb l'especialitat de ciències de la naturalesa avaluï una programació docent d'educació artística.

Tornant a la convocatòria, la inspecció d'educació avalua allò que està establert en l'annex 5 de la convocatòria. En aquest annex hi consten tots els ítems avaluables.

Bé, arribats a aquest punt cal contestar a la pregunta que encapçala aquest post: "S'ha d'avaluar la tasca docent abans de ser nomenat director/a d'un centre?" Com heu vist, alguns dels mèrits a avaluar són la tasca docent (amb doble puntuació per la pròpia avaluació i per l'antiguitat com a funcionari de carrera), i també l'exercici de càrrecs.

Ara bé, el concurs s'estructura en dues fases, i es dóna el cas que un aspirant potser no necessita aquesta avaluació per a superar la primera fase. Tot i això, no he detectat cap apartat que prevegi la renúncia a aquesta avaluació. O sigui, que tot i que no faci falta la puntuació de l'avaluació docent per a superar la primera fase del concurs, enlloc es diu que aquesta avaluació sigui voluntària.

D'altra banda, des d'un punt de vista purament professional, com es pot defensar que un aspirant a director/a renunciï a la seva avaluació quan des del moment del seu nomenament com a director/a tindrà en les seves funcions, d'acord amb l'article 102.4 la Llei d'educació de Catalunya:
 • La direcció de cada centre públic està habilitada per a intervenir en l'avaluació de l'activitat docent i de gestió del personal del centre. El Departament ha d'establir els procediments i criteris d'aquesta intervenció i els efectes de l'avaluació i ha de garantir els drets d'informació i audiència del personal afectat.
A mode de resum final, un seguit de preguntes amb resposta interpretant la normativa:

- En un concurs de mèrits, es pot renunciar a l'avaluació de la tasca docent prèvia? 

No està contemplada aquesta renúncia enlloc.

- I si és un concurs de mèrits amb un únic candidat/a? 

La renúncia a l'avaluació de la tasca docent prèvia, i també de l'exercici de càrrecs previs, no està contemplada enlloc.

- Per tant, l'avaluació de la tasca docent ha de ser positiva si vols ser director/a? 

No, no he dit això. El que he dit és que l'avaluació s'ha de fer, però si aquesta avaluació és negativa, es pot superar igualment la primera fase del concurs. Recorda que la tasca docent positiva és un mèrit, però no un requisit.

- O sigui, que un director/a pot tenir una avaluació de la tasca docent negativa, i igualment superar un concurs de mèrits? 

Doncs si, és així. És trist que una persona amb una avaluació de la tasca docent negativa pugui ser director/a d'un centre educatiu, però la norma diu el que diu.

- I pot ser que en centres on hi hagi dos candidats, el que tingui avaluació negativa superi al que té avaluació positiva de la tasca docent? 

Si, si el que té avaluació negativa, té altres mèrits que superen als del candidat amb avaluació positiva, podrà superar-lo en el concurs i guanyar la plaça de director/a. 

- I tot això que has explicat, s'aplica també als nomenaments extraordinaris en ocasió de vacant? 

No. En els nomenaments extraordinaris, no hi ha prevista una avaluació formal de la tasca docent prèvia.

- Per tant, pot ser que un candidat al que se l'hagi avaluat positivament quedi sense nomenament extraordinari en un altre centre i que a altres candidats ni tan sols se'ls hagin avaluat?

Si, és una situació que és possible, i que, de fet, s'ha donat en més d'una ocasió.

1 comentari:

Anònim ha dit...

Ens queda molt clar les fisures formals que poden arribar a donar-se, de fet segur que tots elscasos es poden haver donat. Afortunadament confiem que siguin casaos molt excepcionals.