dijous, de desembre 11, 2008

El pas de primària a secundària. En música, missió impossible 1

Aquests dies el Departament d'Educació i els sindicats estan negociant el nombre de places que sortiran a oposicions l'any 2.009. Sembla que les propostes van variant dia a dia, així que fins que no s'acabi el procés, no sabrem del cert quantes places es convocaran.

El que vaig veure ahir és que sembla que es convocaran oposicions de música del cos de professors d'ensenyament secundari. La darrera proposta és de 30 places. Com sabeu, els mestres poden, si compleixen els requisits de titulació, accedir a un procediment propi a partir del sisè any com a funcionari de carrera.

De fet, des de l'any 2.007 està vigent l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, i aquest Estatut, en el seu article 18 diu textualment:
  1. La promoción interna se realizará mediante procesos selectivos que garanticen el cumplimiento de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad así como los contemplados en el artículo 55.2 de este Estatuto.

  2. Los funcionarios deberán poseer los requisitos exigidos para el ingreso, tener una antigüedad de, al menos, dos años de servicio activo en el inferior Subgrupo, o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo y superar las correspondientes pruebas selectivas.

  3. Las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto articularán los sistemas para realizar la promoción interna, así como también podrán determinar los cuerpos y escalas a los que podrán acceder los funcionarios de carrera pertenecientes a otros de su mismo Subgrupo. Asimismo las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto podrán determinar los cuerpos y escalas a los que podrán acceder los funcionarios de carrera pertenecientes a otros de su mismo Subgrupo.

  4. Las Administraciones Públicas adoptarán medidas que incentiven la participación de su personal en los procesos selectivos de promoción interna y para la progresión en la carrera profesional.
En les darreres convocatòries, el torn restringit per a mestres que, complint els requisits de titulació podia presentar-se, venia representant entre el 25 i el 50 % del total de les places convocades. No obstant, el nombre d'aprovats per aquest procediment dista molt de la xifra convocada sense que hi hagi cap justificació professional que avali aquesta situació. De fet, no sóc conscient que hi hagi cap informe on es digui que els mestres de música som realment dolents, tot i que en privat algú ho pugui dir.

En la propera entrada, tindreu les dades de places convocades i realment adjudicades als mestres de música que van optar per intentar el pas al cos de professors d'educació secundària.