dijous, de març 05, 2015

Novetats en el Decret de Direcció

Avui s'ha publicat la modificació del Decret de direcció, concretament els articles del 13 al 21, el 27 i el 36, que són els que fan referència a les condicions que cal tenir per a accedir a un nomenament de director/a de centre públic. Bàsicament es modifiquen les condicions d'accés a la direcció.

Tot i que el govern ha publicat aquesta nota de premsa amb les modificacions cal mirar a fons el text del propi decret, perquè hi ha alguns canvis.

Composició de la comissió de selecció


El primer canvi significatiu és la composició de la comissió de selecció. Des de bon principi, el decret ja especifica que en el procés del concurs de mèrits hi intervé la comunitat escolar (tot i que en versions preliminars del decret especificava comunitat educativa), i l'administració educativa.

En la primera versió que va presentar el Departament al mes de juliol s'especificava que l'administració passava a tenir 5 representants en la comissió de selecció (que sempre està presidida per un inspector, tot i que no es diu enlloc que hagi de ser l'inspector assignat al centre).

Hi va haver protestes sindicals i de les AMPAs perquè perdien representativitat en la comissió de selecció. Així, la consellera anunciava que tot i que l'administració continuaria mantenint els 5 representants, dos d'aquests serien membres del claustre i de la resta de la comunitat escolar, mantenint així la ràtio que es marcava en el decret del 2010.

Finalment el Departament ha optat per reorganitzar la comissió i ha quedat distribuïda de la següent manera: 5 representants de l'administració (4 representant el Departament d'Ensenyament i 1 de l'Ajuntament on estigui el centre), 3 membres del claustre, i 1 de la resta de la comunitat escolar.

Cal fer notar, però que els representants de l'administració seran inspectors, directius professionals docents, altres directors o membres d'equips directius que hagin ocupat una direcció.

Requisits per a presentar-se


El segon aspecte important que varia són els requisits per a poder-se presentar al concurs de mèrits. Fins al moment era necessari:

- 5 anys d'antiguitat com a funcionari docent
- 5 anys d'experiència com a funcionari docent en algun dels ensenyaments del centre
- Estar prestant serveis en un centre on hi hagi algun dels ensenyaments que s'imparteixen en el centre al que s'opta.

Però en el nou Decret 29/2015, aquests requisits varien i passen a ser:

- 5 anys d'antiguitat com a funcionari docent
- 5 anys d'experiència com a funcionari docent en algun dels ensenyaments del centre
- Tenir el curs de directors que organitza, o bé algun màster o postgrau o alguna habilitació anterior a l'entrada en vigor de la LOMCE.
 • 14.1 Les persones candidates a participar en el procés de selecció han de complir els requisits següents: ”
  • a) Tenir una antiguitat d'almenys cinc anys com a funcionari de carrera en la funció pública docent. 
  • b) Haver impartit docència directa com a funcionari de carrera, durant un període de la mateixa durada, en algun dels ensenyaments dels que ofereix el centre al qual s’opta. 
  • c) Tenir acreditada la competència lingüística en català, i a Era Val d’Aran també en aranès, d’acord amb la regulació vigent per a l’acreditació de competència lingüística dels funcionaris docents en el moment d’obtenirla. 
  • d) Disposar de la certificació acreditativa d’haver superat un curs de formació sobre l’exercici de la funció directiva, impartit per les administracions educatives de les comunitats autònomes o pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport o tenir l’acreditació de directiu professional docent o les habilitacions o acreditacions equivalents. 
  • e) Presentar un projecte de direcció d’acord amb el que estableix el capítol 4 d’aquest Decret.
Això vol dir que qui no tingui o bé el curs, o alguna habilitació per a la direcció, no pot presentar-se ... teòricament. Perquè el mateix decret també té una disposició transitòria (la quarta) que diu que no és un requisit per a poder-se presentar al concurs de mèrits aquesta habilitació fins a l'any 2019. O sigui, que tot i que el govern va anunciar aquest requisit, no és menys cert que aquest requisit no ho serà fins dintre de 4 anys.
 •  En les convocatòries anuals de concurs de mèrits de selecció de directors que es realitzin abans de l’any 2019 no serà requisit estar en possessió de la certificació acreditativa d’haver superat el curs de formació sobre l’exercici de la funció directiva previst a l’article 14.1.d).
És interessant també l'eliminació del requisit d'estar prestant serveis en algun ensenyament dels centres als que s'opta.

Centres on presentar-se


Fins al moment els candidats es podien presentar a un sol centre educatiu (o un centre i una ZER en cas d'escoles rurals), però en la nova redacció es permet ser candidat/a a tres centres diferents sempre i quan aquests tres centres siguin del mateix servei territorial.

O sigui, que si vius en zones limítrofs, no pots presentar-te a centres de dos serveis territorials diferents.

Es tracta d'una limitació de caire organitzatiu. Quan es fan els concursos de direcció tots els centres els fan al mateix temps, i per tal de poder organitzar les defenses dels projectes el Departament ha optat per aquesta limitació.

Clar que es fa díficil d'entendre que a l'any 2015 no puguin coordinar-se dos serveis territorials i es produeixin situacions com, per exemple, una persona es pot presentar a un centre de Blanes i un de Puigcerdà (a dues hores i mitja de viatge en cotxe), però que no es pugui presentar a un centre de Blanes i un de Palafolls (situats a 8 minuts de viatge).

Eliminació de la priorització "interna"


Fins al moment tots els candidats que es presentaven s'ordenaven en la seva actuació segons si tenien destinació al centre o no. Primer defensaven el seu projecte els candidats interns al centre i, posteriorment, el defensaven els externs, només en el cas que els candidats interns no haguessin superat el concurs de mèrits.

Vaja, que l'extern estava en inferioritat de condicions respecte a l'intern al centre. Aquesta priorització s'ha eliminat en la LOMCE, i conseqüentment també en el Decret que s'acaba de publicar. Però a canvi, seguint la demanda que havia fet el Consell d'Estat, s'atorga major puntuació als serveis prestats en el centre al que s'opta.

Nomenaments extraordinaris


Els nomenaments continuen venint regulats per l'article 19, que fa referència a l'article 14. És interessant la redacció de l'article 19 i més interessant encara és l'absència de referència a la nova disposició transitòria quarta (la que dispensa de tenir el curs de directors, o l'habilitació/acreditació corresponent).

Si us hi fixeu, l'article 19 diu textualment:
 • "Si no hi ha candidats, la comissió no ha seleccionat cap aspirant perquè cap d’ells ha obtingut la puntuació mínima o en el supòsit que el candidat seleccionat hagi accedit en aquest concurs a la direcció d’un altre centre, el director o directora dels serveis territorials del Departament d’Ensenyament o l’òrgan competent del Consorci d'Educació de Barcelona nomena director o directora un funcionari docent, amb caràcter extraordinari i per un període d’un any. El nomenament, que s’ha de fer d’acord amb criteris de competència professional i capacitat de lideratge, ha de recaure en un professor o professora que tingui l’acreditació de personal directiu professional docent o en un professor o professora que compleixi els requisits que estableix l’article 14. En aquestes circumstàncies no es pot ocupar, encara que n’hi hagi al centre, el lloc de treball reservat a directius professionals docents."
El que diu l'article 19 és que en cas d'absència de persones que superin el concurs de mèrits, s'ha de nomenar algun docent que compleixi els requisits de l'article 14. Per tant, s'ha de tenir el curs fet, o bé tenir l'acreditació o habilitació. Com que no s'ha fet menció explícita en la disposició transitòria quarta als nomenaments extraordinaris, s'entén que aquesta necessitat de tenir el curs fet abans de tenir un nomenament extraordinari és una obligació anterior a la possibilitat de ser nomenat extraordinàriament (amb les excepcions òbvies de centres de menys de 8 unitats, i altres que ja figuren en el l'article 14.2).

Resulta remarcable també l'absència total de qualsevol referència a la priorització d'un possible "voluntari" intern al centre. No cal que es busqui, aquesta priorització no existeix, per més que alguns s'entestin a buscar-la. De fet, ni tan sols existia en la normativa anterior i tampoc existeix ara.

Resumint, que per a presentar-se a un concurs de mèrits no caldrà tenir el curs (o l'acreditació/habilitació corresponent) fins al curs 2019, però si en un centre no hi ha candidats, o cap d'ells supera el concurs, el Departament nomenarà algun docent que compleixi els requisits de l'article 14.

Tot i això, estic segur que aquest serà un dels punts que generarà més polèmica i discussions els propers anys.

I quan entra en vigor?


Doncs demà mateix. O sigui que, si encara no s'ha produït formalment un nomenament a dia d'avui (estic pensant sobretot en centres de nova creació), caldrà aplicar el nou Decret i la propera convocatòria que segurament sortirà publicada la setmana vinent.

Nota final: S'han modificat altres punts del Decret que analitzaré en propers textos, però aquests són els que al meu entendre marcaran la diferència més gran des de demà mateix.1 comentari:

Joan ha dit...

Interessant les dades que aportes en una altra entrada sobre el nombre de gent formada/capacitada per accedir als llocs que s'hi comenten...
http://www.jordiperales.com/2014/04/formacio-de-directors-quina-quan-i-qui.html


És una qüestió que no deixa de ser confusa per mi...
Observo amb una mica de perplexitat "l'oferta formativa" que es pot encabir en allò "explicat" a la convocatòria...
[[Disposar de la certificació acreditativa d’haver superat un curs de formació sobre l’exercici de la funció directiva, impartit per les administracions educatives de les comunitats autònomes o pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport]]
Molt limitada, distorsionada, m'atreviria a dir. Em suggestiona l'omnipresent opció "master"...
Així que m'he quedat amb un cert regust "esotèric"...
Una altra història rocambolesca de formació a la CAC?
On està la formació que hauria d'estar reconeguda, fora de l'opció "Master"?

Xiringuitos formatius? No entenc el monopoli de les universitats en aquest tema, i celebro la diversitat d'oferta.. però DINS D'UN ORDRE.

Potser no he sabut trobar el racó on està el DIRECTORI de FORMACIÓ RECONEGUDA PER LES AUTORITATS EDUCATIVES.

Davant els despropòsits i contradiccions en els que percebo que em moc, crec intuir que el marc legal real es marca des del legislador estatal. Amb més o menys encert.

Però la coherència és d'agrair.

I el RIGOR.

Perquè, cal rigor per definir que és un "CURS DE FORMACIÓ SOBRE L'EXERCICI DE LA FUNCIÓ DIRECTIVA" (nou Decret 29/2015, 14.1).
I coherencia per a reconeixer-lo, i impulsar-lo, si cal.

Mar de dubtes.
O la mar de dubtes!

Joan B