dijous, de maig 08, 2014

Aplicació del Decret de Plantilles en les adjudicacions d'estiu 2014

El passat 5 de maig es va publicar la resolució per la qual es dicten les instruccions per a fer les adjudicacions d'estiu dels cossos docents de cara al curs 2014-2015. És el primer cop que aquestes adjudicacions es regiran pel que diu el Decret de Plantilles, i s'hi presenten novetats importants que s'estan explicant en diferents espais.

Avui però em dedicaré a veure com influeixen els mecanismes garantistes del Decret en la resolució de destinacions provisionals.

Resulta que per al curs 2014-2015 hi haurà tres tipus de llocs de treball:

- Llocs ordinaris
- Llocs específics temporals. (Aules d'acollida, aules obertes, USEEs,...)
- Llocs específics estructurals. (Atenció a la diversitat, TICs, perfils lingüístics, ...)

En principi, i segons la resolució, tots els llocs de treball del centre són ordinaris, però la direcció pot demanar a la direcció dels serveis territorials convertir aquests llocs de treball en llocs específics estructurals (els que fins l'any passat es coneixien com a places de diversitat, entre altres). I és aquí on el Decret de Plantilles esdevé una eina garantista per a evitar aquelles situacions d'abús que diuen els sindicats que es poden produïr.

Fins al moment, l'adjudicació dels llocs de treball de diversitat venien donats per les característiques del centre, i la proposta que provenia des dels serveis territorials. Però, d'acord amb el Decret de Plantilles, els llocs de treball estructurals els ha de demanar la direcció del centre.

Perquè faig tant d'èmfasi en aquests tipus de llocs? Doncs perquè, fins ara, eren els que les direccions dels centres podien proposar facilment docents amb gairebé la total seguretat que les persones que proposaven acabaven arribant al centre.

Però ara ja no és així. En primer lloc cal que la direcció del centre defineixi el lloc de treball docent específic estructural d'acord amb una plantilla. En la descripció del lloc de treball hi ha de constar obligatòriament

- el contingut funcional (què farà el docent que ocupa aquella plaça)
- els requisits de perfil propi (requisits específics d'aquella plaça, i no val a dir que sàpiga fer ganxet amb la mà esquerra).
- els requisits de titulació específica (docent de música que tingui el B2 d'anglès).
- l'experiència docent o formació requerida (persona que hagi impartit docència en CAEPs per exemple).

I a més, tots aquests requisits per a la descripció del lloc han d'estar en consonància ambProjecte Educatiu de Centre i el Projecte de Direcció en vigor. Resulta evident que el departament no podrà autoritzar la conversió d'un lloc de treball ordinari en un d'específic estructural si no es compleixen tots aquests requeriments.
el que diu el

Però encara hi ha més elements garantistes, i aquí està una de les novetats, al meu entendre, més importants. El punt 3.4 de la convocatòria d'aquest any diu explícitament que la descripció del lloc de treball s'ha d'adequar al que diu l'article 2, 3 i 5 del Decret de Plantilles.

Us semblarà una tonteria, però el punt 2 de l'article 2 diu textualment:

"La direcció del centre públic intervé en la definició dels requisits específics exigits per ocupar determinats llocs de treball de la plantilla docent del centre, d’acord amb el projecte educatiu i el projecte de direcció,informa el claustre de professorat i el consell escolar del centre de les propostes sobre els requisits o perfils propis dels llocs de treball, en els termes indicats a l’apartat C de l’annex 1."

Si, heu llegit bé, la direcció del centre ha d'informar obligatòriament el claustre de professorat i el consell escolar de centre si singularitza un lloc de treball. Per si no en teniu prou, podeu llegir el post que el propi Director General de Professorat, Alberto del Pozo va fer fa uns dies i consultar el document resum amb les principals novetats del Decret de Plantilles.

Tenint en compte que la resolució de convocatòria de destinacions provisionals del proper curs dóna de termini a les direccions, fins al 14 de juny (punt 3.4 de la convocatòria), és previsible que en les properes setmanes, i un cop s'hagi format les direccions dels centres, es facin una gran quantitat de claustres en els centres educatius. Compte eh! Que el Decret diu que ha d'informar, però no hi diu que el claustre o el consell escolar ho hagin d'aprovar.

La pregunta final és: I si no se n'informa el claustre i el consell escolar? Doncs que, tal i com marca el mateix punt de la convocatòria d'aquest any: "En el supòsit de no complir amb les condicions establertes, la direcció dels serveis territorials/Consorci d’Educació de Barcelona, comunicarà a la direcció del centre la no acceptació de la proposta de requisits específics dels llocs de treball, i aquests es consideraran ordinaris".


Per anar tancant aquest post cal aclarir que he fet tant esment en les places específiques estructurals perquè estan situades en punts molt incials de les adjudicacions, i és on aquesta categorització laboral et pot donar una adjudicació o no. Tot i això cal tenir en compte que, com a criteri general, un funcionari de carrera que compleixi els requisits sempre anirà pel davant d'un funcionari interí en el moment d'adjudicar el lloc de treball.

Nota final: En els casos de centres d'especial dificultat (el que abans en dèiem CAEPs), tots els llocs de treball poden ser proposats per la direcció del centre.

2 comentaris:

Quique Molina ha dit...

Interessant!

Jordi Perales ha dit...

Me n'alegro que t'hagi semblat interessant.